Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου ζητεί από ασφαλιστικές εταιρείες προσφορές για την ασφάλιση των μελών του όσον αφορά την κυνηγετική περίοδο 2018-2019. Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 27 Ιουλίου και κατά τις ημέρες Δευτέρα - Τετάρτη – Παρασκευή από τις 09:00 έως και 15:00. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σφραγισμένες και να παραδοθούν ή αποσταλούν στην διεύθυνση του συλλόγου.