• PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΘΗΡΑΣ

  • Πέμπτη, 04 Αύγουστος 2022 06:12
  • Συντάχθηκε απο τον/την ΚΣΡ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ

“ΡΟΔΙΑ ΕΛΑΦΟΣ”

Ρόδος 02-08-2022

Αρ. Πρωτ. 88

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1) ιδιωτικού φύλακα θήρας από Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 1)ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ

2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΥ

(άρθρο 267 Δασικού Κώδικα, ΥΑ 103351/2412/9-7-2009 Κεφ Β παρ. 3 Φ.Ε.Κ. 1377/Β/10-07-2009 και Εγκύκλιος 217039/2076/27-06-2011 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου σε εφαρμογή του άρθρου 267 παράγραφος 3 του Ν.Δ.86/69, της υπ’ αριθμ. 103351/2412/9-7-2009 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1377/Β/10-7-2009), του άρθρου 42 του Ν.4546/2018 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/12-6-2018) και της υπ΄αριθμό 11 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της συνεδρίασης της 20-07-2022, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα προκήρυξη, για την πρόσληψη από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου

· Ενός (1) ιδιώτη ως ιδιωτικού φύλακα θήρας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών, προκειμένου να καλυφθεί ισάριθμη θέση ιδιωτικού φύλακα θήρας στη Ρόδο (Π.Ε. Δωδεκανήσου).

Ο Εργοδότης δικαιούται να παρατείνει κατά την απόλυτη κρίση του τη σύμβαση, που θα υπογραφεί, για έναν ή περισσότερους συμβατικούς χρόνους ή να την μετατρέψει σε αορίστου χρόνου.

Ο κάθε υποψήφιος με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς του αποδέχεται τα παρακάτω:

1. Θα προσληφθεί με εργοδότη του τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου και τόπο παροχής των υπηρεσιών του ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια ευθύνης του εργοδότη αυτού. Από τη θέση αυτή ο προσλαμβανόμενος θα είναι υποχρεωμένος να κινείται οποτεδήποτε εντός του 24ώρου για την κάλυψη της ανάγκης θηροφύλαξης, ανάλογα με τις εντολές που θα του δίνονται.

2. Το ωράριο θα είναι ελαστικό, καθοριζόμενο από τον εργοδότη, είτε ως σπαστό (ορισμένες ώρες πρωί ή ορισμένες απόγευμα – ορισμένες νύκτα) είτε ως βάρδιες κλπ, οι δε ημέρες αναπαύσεώς του θα καθορίζονται εβδομαδιαίως, ελαστικά, με βάση το γεγονός ότι η θήρα ασκείται κυρίως σε ημέρες αργιών με αντίστοιχη αναγκαιότητα παροχής των υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές.

3. Στα βασικά καθήκοντα του ιδιωτικού φύλακα θήρας περιλαμβάνονται:

α. Η συνεχής φυσική παρουσία του στους τόπους άσκησης της θήρας, καταφύγια θηραμάτων κλπ, όπου θα μετακινείται με οχήματα των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

β. Η διενέργεια ελέγχων, και λοιπών πράξεων σε εκτέλεση των επιταγών της περί θήρας νομοθεσίας.

γ. Η καταγγελία οποιασδήποτε πράξης ή συμβάντος καταστροφής της θηραματικής πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα.

δ. Η πρόληψη και έγκαιρη ειδοποίηση για την καταστολή πυρκαγιών.

ε. Η υποχρέωσή του να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του εργοδότη σε θέματα θηραματοπονίας, δασοπονίας κλπ.

στ. Η υποχρέωσή του να συνδράμει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση έργων βελτίωσης βιοτόπων, ερευνών, δράσεων και καταμετρήσεων θηραμάτων που θα ζητηθούν από τον εργοδότη του.

4. Το πρώτο δίμηνο της χρονικής διάρκειας της σύμβασης θα αποτελεί δοκιμαστική περίοδο κατά την οποία ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή του δήλωση να λύσει αζημίως την σύμβαση πρόωρα.

1. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών

α. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 3 της παρούσης μέχρι και την 22 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρα 9.00 π.μ. έως και 13.00, στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου, στην Περιοχή Φυτώρια Κοσκινού Ρόδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241021481 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

β. Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς διορθώσεις και σβησίματα κλπ, διαφορετικά δε θα γίνονται δεκτές.

γ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς στην έδρα του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου με συστημένη επιστολή και με την προϋπόθεση να έχουν σφραγίδα αποστολής μέχρι την 22α Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα.

2. Προσόντα και προϋποθέσεις υποψηφίων ιδιωτικών φυλάκων θήρας

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης:

1. Ιθαγένεια: Να είναι Έλληνες πολίτες. Όσοι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση μπορούν να προσληφθούν μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της μέχρι την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης.

2. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων: Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

3. Ηλικία πρόσληψης: Οι υποψήφιοι πρόσληψης ως φύλακες θήρας θα πρέπει να είναι μέχρι και 35 ετών, ή στην περίπτωση τριετούς προϋπηρεσίας ως φυλάκων θήρας σε κυνηγετικές οργανώσεις μέχρι και 40 ετών.

4. Τίτλοι σπουδών: Οι υποψήφιοι πρόσληψης ως φύλακες θήρας θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον κατηγορίας ΔΕ (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

5. Υγεία: Ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας προσλαμβάνονται όσοι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης και τούτο να βεβαιώνεται από ένα ιατρό με ειδίκευση στην Παθολογία και ένα ιατρό με ειδίκευση στην Ψυχιατρική, δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος.

6. Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση: Δεν προσλαμβάνονται ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας:

i. Όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής.

ii. Όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί θήρας και του νόμου περί όπλων.

iii. Όσοι τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

7. Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους: Δεν προσλαμβάνονται ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας, όσοι απολύθηκαν, από αντίστοιχη θέση ιδιωτικού φύλακα θήρας, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος και εκδόθηκε η σχετική απόφαση άρσης της αναγνώρισής του για το λόγο αυτό.

8. Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

3. Δικαιολογητικά υποψηφίων κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας

(συν. ΕΝΤΥΠΟ 3)

1. Αίτηση, σύμφωνα με το έντυπο που χορηγείται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι οι υποψήφιοι αποδέχονται όλους τους όρους της προκήρυξης, έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη προσόντα και ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση τους στοιχεία είναι αληθή. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί θήρας και του νόμου περί όπλων και ότι δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων και για τους υποψήφιους άνδρες ότι έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στο Στράτευμα ως ικανοί κατηγορίας Ι1 - Ι2 ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις όχι όμως για λόγους υγείας.

3. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας

4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό γεννήσεως.

4. Δικαιολογητικά όσων κληθούν για πρόσληψη.

Όσοι κληθούν για πρόσληψη είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν επί πλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού απολυτηρίου ή πτυχίου σπουδών ή βεβαίωση ισοτιμίας ή ισοδυναμίας βαθμολογίας πτυχίου σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής.

2. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α.

3. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δε διώκονται.

4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

5. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.*

6. Πιστοποιητικά υγείας χορηγούμενα από Παθολόγο και Ψυχίατρο Ιατρό Δημοσίου Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

5. Τρόπος διαμόρφωσης του τελικού Πίνακα Κατάταξης

α. Ο εργοδότης Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου, αφού συγκεντρώσει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, συντάσσει τον πίνακα προσλαμβανομένων, συνεκτιμώντας καταρχάς το εάν διαθέτουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις (όπως αυτά περιγράφονται στην παραγρ. 2 της παρούσης). Στη συνέχεια η κατάταξη θα γίνει με το σύστημα της μοριοδότησης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τους τίτλους σπουδών δασοπροστασίας ή δασοπονίας, το απολυτήριο ειδικών δυνάμεων και την οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων.

β. Ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο :

1. Για κάθε μήνα προϋπηρεσίας ως ιδιωτικός φύλακας θήρας Κυνηγετικής Οργάνωσης

3 μόρια

2. Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας

30 μόρια

3. Πτυχίο Ι.Ε.Κ. Δασοπροστασίας

25 μόρια

4. Έγγαμος

4 μόρια

5. Για κάθε παιδί

3 μόρια

Διευκρινίζεται ότι α) ως μέγιστος χρόνος μοριοδότησης προϋπηρεσίας ορίζονται οι 24 μήνες και β) κάθε υποψήφιος δικαιούται την αντίστοιχη μοριοδότηση ενός μόνον τίτλου σπουδών.

γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται στη σειρά ένταξης κατά προτεραιότητα αυτός που κατέχει τίτλο σπουδών Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας, στη συνέχεια αυτός που έχει πτυχίο Ι.Ε.Κ. Δασοπροστασίας. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που είναι έγγαμος με τα περισσότερα παιδιά. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έχων τη μικρότερη ηλικία. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

6. Πίνακας Κατάταξης

α. Μετά το τέλος των διαδικασιών ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου συντάσσει Πίνακα με τη σειρά Κατάταξης των υποψηφίων, στον οποίο φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των μονάδων που συγκέντρωσαν. Ταυτόχρονα ο Πίνακας αναρτάται στα γραφεία τους Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου και ειδοποιούνται οι επιτυχόντες να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σύντομη τακτή προθεσμία που θα καθορίζεται στο έγγραφο πρόσκλησης,

β. Όσοι προσκληθέντες δεν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της παρ 4 της παρούσης ή αυτά δεν ανταποκρίνονται στην αίτησή τους, αποκλείονται των περαιτέρω διαδικασιών και για πρόσληψη καλείται ο αμέσως επόμενος υποψήφιος του Πίνακα Κατάταξης. Παράλληλα κινείται η διαδικασία ποινικού ελέγχου για ψευδή δήλωση, εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο.

γ. Ο Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων που προέκυψε από την παρούσα προκήρυξη θα ισχύει για έξι (6) μήνες μετά την πρόσληψη των ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Σε οποιαδήποτε αποχώρηση ή λύση της σύμβασης προσληφθέντος, ή την κάλυψη νέας θέσης εργασίας στην Ρόδο (που τυχόν προκύψει), εντός του προαναφερθέντος εξαμήνου, νέα πρόσληψη θα γίνεται από τον Πίνακα Κατάταξης της παρούσας Προκήρυξης. Μετά το πέρας του εξαμήνου, για νέα πρόσληψη θα απαιτείται η έκδοση νέας προς τούτο προκήρυξης.

7. Πίνακας Διανομής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την παρούσα προκήρυξη και τη σχετική αίτηση πρόσληψης από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου, που αποτελεί τον εργοδότη του ιδιωτικού φύλακα θήρας.

H Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας